• Bursac
  • Bursac slide 2

VAŽNA NAPOMENA
ZBOG VEĆEG OBIMA PLACEVA, PARCELA, STANOVA, KUĆA I OSTALIH NEKRETNINA NISMO U MOGUĆNOSTI SVE DA PRIKAŽEMO NA OVOM SAJTU I SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI PUTEM E-MAIL ADRESE ILI PUTEM TELEFONA ILI NEPOSREDNO U AGENCIJI NEKRETNINE BURSAĆ.
BEZ VIĐENJA NEKRETNINE NEMA NI USPEŠNE KUPOVINE TE VAM PREDLAŽEMO DA SVAKU VAŠU ŽELJU I POTREBU DA VIDITE NEKRENINE NAJAVITE ISKLJUČIVO VLASNIKU OVE AGENCIJE BURSAĆ SVETKU I BIĆETE USLUŽENI SAVESNO - ODGOVORNO SA ŽELJOM DA SVI BUDEMO U SVEMU ZADOVOLJNI...

SREĆNO

Agencija za nekretnine „NEKRETNINE BURSAĆ“
11070 - N o v i B e o g r a d, Tuluz Lotreka 14
PIB 109575080, Matični broj 64277197
Mob. tel. 063-561-398 i 062-1978-979
WEB SAJT: www.nekretnine-bursac.co.rs
E-MAIL: nekretnine.bursac@gmail.com
Broj u Registru posrednika 692

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA


Agencije za nekretnine „NEKRETNINE BURSAĆ“ iz Novog Beograda, ul. Tuluz Lotreka br. 14, matični broj 64277197, PIB 109575080, Licenca – broj u Registru posednika 692 koju zastupa vlasnik – osnovač navedene agencije Bursać Svetko, u daljem tekstu POSREDNIK

- Opšte odredbe
- Obaveze i prava Prodavca i Zakupodavca nepokretnosti
- Obaveze i prava Kupca i Zakupca nepokretnosti
- Obaveze i prava Posrednika
- Obaveze i prava Nalogodavca
- Ekskluzivno posredovanje
- Ostvarivanje prava na posredničku naknadu - proviziju
- Odgovornost Posrednika za štetu
- Prestanak važenja ugovora o posredovanju
- Cenovnik usluga POSREDNIKA
- Usluge Agencije Posrednika
PRILOZI:
- Obrazac Ugovora o posredovanju sa PRODAVCEM i
- Obrazac Ugovora o posredovnju sa KUPCEM

OPŠTE ODREDBE


Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine „NEKRETNINE BURSAĆ“ u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti uređuju se poslovni odnosi između POSREDNIKA u prometu i zakupu nepokretnosti i NALOGODAVCA, odnosno PRODAVCA ili Zakupodavca odnosno KUPCA ili Zakupca.
Zaključenjem ugovora o posredovanju Nalogodavac, odnosno Prodavac ili Zakupodavac, odnosno Kupac ili Zakupac potvrđuje da prihvata – da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih Opštih uslova poslovanja Posrednika u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti.
Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora i u skladu sa Ugovorom o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti koji pre početka saradnje u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i u skladu sa međusobnim dogovorom zaključuju Posrednik i Nalogodavac, odnosno Prodavac nepokretnosti – Kupac nepokretnosti – Zakupodavac nepokretnosti – Zakupac nepokretnosti. Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju i koji nisu utvrđeni ovim Oštim uslovima poslovanja primenjivaće se neposredno odgovarajuće odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih odgovarajućih propisa i Zakona o obligacionim odnosima.
Ovi Opšti uslovi poslovanja sa Cenovnikom usluga Posrednika istaknuti su na vidnom mestu u poslovnoj prostoriji Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika www.Nekretnine-Bursac.co.rs.

OBAVEZE I PRAVA PRODAVCA I ZAKUPODAVCA NEPOKRETNOSTI


Prodavac, odnosno Zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan pored blagovremenog i potpunog izvršavanja svojih ostalih u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja predhodno usmeno dogovorenih i predhodno pismeno Ugovorom o posredovanju ugovorenih obaveza da predhodno usmeno dogovorenu i predhodno pismeno ugovorenu posredničku naknadu – proviziju na dan zaključenja neposredno nakon zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o kupoprodaji, zameni ili zakupu nepokretnosti isplati Posredniku.

OBAVEZE I PRVA KUPCA I ZAKUPCA NEPOKRETNOSTI


Kupac, odnosno Zakupac nepokretnosti u svojstvu Nalogodavca je obavezan pored blagovremenog i potpunog izvršavanja svojih ostalih u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja predhodno usmeno dogovorenih i predhodno pismeno ugovorenih obaveza da predhodno usmeno dogovorenu i predhodno pismeno ugovorenu posredničku naknadu – proviziju neposredno nakon zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o kupoprodaji, odnosno zakupu nepokretnosti isplati Posredniku.
Kupac, odnosno Zakupac nepokretnosti u svojstvu Nalogodavca je obavezan da pre gledanja pedmetne nepokretnosti potpiše Posredniku Potvrdu o kojom potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.
U slučaju da Kupac, odnosno Zakupac nepokretnosti odbije da potpiše navedenu Potvrdu Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže i daje informacije i akta u vezi iste.
U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost Kupcu, odnosno Zakupcu iste i pored odbijanja da potpišu Potvrdu o gledanju iste i Kupac, odnosno Zakupac predmetne nepokretnosti ili sa njim povezana lica zaključe Predugovor ili Ugovor o prometu, odnosno zakupu nepokretnosti činjenica da je Posrednik Kupca, odnosno Zakupca doveo u vezu sa Prodavcem, odnosno zakupodavcem će se pred nadležnim licima, odnsono pred nadležnim organima dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanim i elektronskim dokumentima, sms porukama i slično.

OBAVEZE I PRAVA POSREDNIKA


-Da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem, odnosno sa Prodavcem, sa Kupcem, sa Zakupodavcem, sa Zakupcem nepokretnosti u pisanoj formi u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ili u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina;
-Da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla – Predugovora, odnosno Ugovora;
-Da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa karakteristikama iste i u skladu sa prilikam na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
-Da izvrši uvid u originalne isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u javne registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno upisane terete na istoj, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
-da u svojstvu dobrog preduzetnika obavi potrebne ranje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom – zakupom na odgovarajući način i da izvrši sve druge predhodno usmeno dogovorene, odnosno predhodno pismeno ugovorene radnje za koje sa Nalogodavcem ima u napred usmeno dogovorene, odnosno u napred pismeno ugovorene naknade za svoj rad i troškve u vezi sa svojim radom na poslovima iz predmeta Ugovora o posredovanju;
-Da zainteresovanim licima omogući razgledanje nepokretnosti;
-Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o i u vezi nepokretnosti koja predmet posredovanja, kao i u vezi posla za koji posreduje;
-Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima zanačajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
-Da posreduje u pregovoima i nastoji da dođe do zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora;
-Da prisustvuje kod zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora;
-Da po eventualnoj potrebi o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokata) u vezi izrade potrebnih akata – Predugovora, odnsono Ugovora;
-Da blagovremeno i u potpunosti izvršava sve svoje sa Nalogodavcem u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i u skladu sa drugim odgovarajućim propisima blagovremeno usmeno dogovorene, odnosno blagovremeno pismeno ugovorene poslove i radnje i
-Da vodi evidenciju o posredovanju i o podposredovanju.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu sa drugim licem (fizičkim ili pravnim) za pregovaranje u vezi zaključenja pravnog posla ako je Nalogodavacu omogućio stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
-Neposredno doveo ili uputio Nalogodavca ili treće lice u vezi sa Nalogodavcem na razgledanje predmetne nepokretnosti,
-Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica, odnosno njegovog predstvanika – punomoćnika – srodnika – poznanika i slično radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla – Predugovora ili Ugovora,
-Nalogodavcu saopštio ime, prezime, broj telefona, broj telefaksa ili e-adresu trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla u vezi predmetne nepokretnosti ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju – adresu predmetne nepokretnosti.
Posrednik ima pravo da uz saglasnost Nalogodavca fotografiše ili naprvi video zapis nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe osim u svrhu prezentacije iste potencijalnom kupcu – zakupcu, odnosno za oglašavanje i postavljanje na sovj sajt ili putem oglasa na internetu i u drugim sredstvima za oglašavanje.
Posrednik ima pravo da ispostavi račun Nalogodavcu za izvršene poslove i troškove u vezi istih u skladu sa međusobnim dogovorom i međusobno zaključenim Ugovorom o posredovanju i u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja.

OBAVEZE I PRAVA NALOGODAVCA


-Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za uspešno obavljanje njegovih poslova;
-Da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, odnosno da upozori Posrednika na upisane i ne upisane terete koji postoje na nepokretnosti;
-Da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti na dogovoren način i u dogovoreno vreme;
-Da blagovremeno i u potpunosti obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti;
-Da neposredno nakon zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o kupoprodaji, odnosno o zakupu nepokretnosti isplati Posredniku dogovorenu, odnosno ugovorenu posredničku naknadu i dogovorene, odnosno ugovorene ostale troškove u vezi sa međusobno dogovorenim, odnosno međusobno pismeno ugovorenim posredovanjem;
-Da blagovremeno, a po mogućnosti odmah i u potpunosti u pismenoj ili elektronskoj formi obavesti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, cenom nepokretnosti, rokovima i drugom u vezi poslova posredovanja;
-Da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je sa Posrednikom ili posredstvom Posrednika ili sa njim povezanim licima gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Predugovor, odnosno Ugovor o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti ili da obavi neke druge pravne poslove i radnje koji su posledica rada Posrednika i u vezi sa radom istog.

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE


Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredavanju da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju niti će angažovati drugog posrednika, kao ni druga lica za posredovanje u vezi prometa predmetne nepokretnosti.
Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredvanju Nalogodavac zaključi pravni posao (predugovor ili ugovor) u vezi sa predmetnom nepokretnošću za koji je posredovao drugi posrednik ili drugo lice ili Nalogodavac lično be posredovanja bilo kog drugog posrednika dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade isplati iznos ugovorene posredničke naknade – provizije i eventualno ugovorenih troškova.
Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno pismeno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU


Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu – proviziju u trenutku zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora za koji je posredovao u skladu sa Ugovorom o posredovanju u predmetnom poslu.
Posrednik ne može da zahteva delimično ili u celini plaćanje posredničke naknade – provizije u napred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora za koji posreduje.
Iznos posredničke naknade – provizije, odnosno način određivanja iznosa posredničke nakanade – provizije, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika utvrđeni su Cenovnikom usluga Posrednika koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja koji su javno dostupni i koji se blagovremeno daje na uvid Nalogodavcu i moraju biti, odnosno sastavni su deo svakog Ugovora o posredovanju Posrednika iz ovih Opštih uslova poslovanja.
Dodatni troškovu u radu Posrednika ako se Ugovorom o posredovanju utvrde mogu biti troškovi taksi, usluga i prateći troškovi usluga u pribavljanju potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnim nepokretnostima za koje Nalogodavac u svojstvu prodavca ili zakupodavca ima zakonsku obavezu pribavljanja o svom trošku kao što su Prepis Lista nepokretnosti, Uverenje o identifikaciji nepokretnosti, Uverenje o podacima – teretima na nepokretnosti, Kopije plana nepokretnosti, informacija o lokaciji nepokretnosti i druga akta u vezi i od značaja za pravnu sigurnost i uspešnost svih učesnika u svemu u svakom pravnom poslu iz i u vezi sadržaja ovih Opštih uslova poslovanja.
Posrednik može sa Nalogodavcem da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za uspešno izvršenje naloga bez obzira na uspeh – ishod posredovanja i zatražiti od Nalogodavca da mu u napred isplati sredstva za određene – neophodne izdatke ako je to izričito navedeneo u Ugovoru o posredovanju.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu – proviziju ako bračni, odnosno vanbračni drug, roditelj, potomak, kao i druga lica povezana sa licem koje je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca sa Nalogodavcem zaključe posredovani pravni posao.
Povezanim licima će se smatrati pored navedenih srodnika i roditelji bračnog, odnosno vanbračnog druga, njihva braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu – suvlasništvu potencijalnog kupca – zakupca ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa kupcem – zakupcem porisustvovala prezentaciji nepokretnosti ili na drugi način angažovana od strane kupca, odnosno zakupca nepokretnosti i delova istih.
Ako nakon prestanaka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza od strane Nalogodavca a u roku ne dužem od 30 dana od dana prestanka važnja navedenog ugovora Nalogodavac zaključi pravni posao – Predugovor, odnosno Ugovor koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja navedenog ugovora o posredovanju Nalogodavac je dužan da posredniku u najkraćem mogućem roku plati ugovorenu posredničku naknadu – proviziju u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
Ako pod uslovom i u roku iz predhodnog stava Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu – proviziju, osim ako to nije drugačije ugovoreno Ugovorom o posredovanju.
Posrednik nije obavezan da vrati od strane Nalogodavca isplaćenu posredničku naknadu – proviziju u slučajevima raskida predugovora, odnosno ugovora i u slučajevima odustajanja od pravnog posla jedne ili obe ugovorne strane i slično, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

ODGOVORNOST POSREDNIKA ZA ŠTETU


Posrednik u obavljanju posredovanja i radnji u vezi sa poslovima koji su u vezi sa posredovanjem mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.
Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa odgovarajućim Zakonom za štetu koja je eventualno nastala usled neispunjenja ugovorenih obaveza Posrednika preuzetih Ugovorom o posredoovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja.
Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti koje obaveze su ugovorne strane međusobno preuzele u zaključenom Predugovoru, odnosno u zaključenom Ugovoru.
Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti i delova nepokretnosti koja je predmet prometa, odnosno zakupa, kao ni za skrivene mane osim u slučaju da mu je Prodavac, odnosno Zakupudavac u pisanoj formi blagovremeno saopštio – ukazao na skrivene mane – nedostatke i da je iste Posrednik eventualno prećutao – prikrio.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU


Ugovorom o posredovanju se pored ostalog utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno smatraće se da je Ugovor zaključen na period od 12 meseci .
Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravno dejstvo zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, donosno zaključenjem Ugovora o kupopordaji, odnosno zakupu nepokretnosti ili protekom roka na koji je zaključen ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno ili otakzom Nalogodavca ili otkazom Posrednika koji se daju u pisanoj ili u elektronskoj formi.
Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, odnosno može biti dat u svako doba osim kod ugovorenog ekskluzivnog posredovanja gde se rok trajanja Ugovora smatra bitnim elementom Ugovora i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja otkaza drugoj ugovornoj strani u pismenoj ili u elektronskoj formi.

CENOVNIK USLUGA POSREDNIKA:


1.KUPOPRODAJA NEPOKRETNOSTI


2% Prodavac i 2% Kupac u kupoprodaji nepokretnosti, odnosno obadve ugovorne strane (NALOGODAVCI) od dogovorene – ugovorene ukupne kupoprodajne cene, odnosno od vrednosti nepokretnosti veće od 25.000 eura, odnosno za dogovorenu i ugovorenu ukupnu kupoprodajnu cenu – vrednost predmetne nepokretnosti manju od 25.000 eura minimun po 500 eura svaka UGOVORNA STRANA po srednjem kursu NBS na dan plaćanja – isplate
Navedena naknada – provizija se dogovara sa Nalogodavcima i utvrđuje – realizuje pismenim Ugovorom o posredovanju sa Prodavcem, odnosno pismenim Ugovorom o posredovanju sa Kupcem nepokretnosti. Posrednik sa Nalogodavcima može međusobno dogovoriti i Ugovorom o posredovanju ugovoriti i druge u prometu i zakupu nepokretnosti uobičajene iznose posredničke naknade – provizije.
Posredničke naknade – provizije plaćaju Posredniku Nalogodavci u skladu sa Ugovorima o posredovanju na dan zaključenja neposredno nakon zaključenja Predugovora, odnosno na dan zaključenja neposredno nakon zaključenja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ako Ugovoru ne predhodi Predugovor.

2. ZAMENA NEPOKRETNOSTI


Cene usluga i način isplate cena usluga Posrednika u zameni nepokretnosti su iste kao predhodno navedene cene i način isplate cena usluga Posrednika u kupoprodaji nepokretnosti s tim što se primenjuju na ukupnu Predugovorom , odnosno Ugovorom o zameni ugovorenu ili drugim aktom procenjenu – utvrđenu vrednost nepokretnosti u zameni i utvrđuju se Ugovorom o posredovanju Posrednika sa Nalogodavcima i naplaćuju se na način kao u kupooprodaji nepokretnosti od Nalogodavaca – ugovornih strana iz Ugovora o zameni nepokretnosti.

3. ZAKUP NEPOKRETNOSTI


50% plaća Zakupodavac i 50% plaća Zakupac, odnosno svako po 1/2 prve mesečne zakupnine posredničku naknadu – proviziju za posredovanje u zakupu nepokretnosti plaćaju u skladu sa Ugovorima o posredovanju u zakupu nepokretnosti.
Navedena posrednička naknada može biti u skladu sa međusobnim dogovorom Zakupodavca, Zakupca i Posrednika utvrđena Ugovorima o posredovanju i tako da Zakupodavac ili Zakupac plaća posredničku naknadu u iznosu prve mesečne zakupnine u celosti.
Plaćanja navedene naknade – provizije vrši se na dan zaključenja neposredno nakon zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o zakupu nepokretnosti ako ugovoru ne predhodi Predugovor o zakupu.

USLUGE AGENCIJE POSREDNIKA OBUHVATAJU:


1. Prikupljanje i proveru potrebne dokumentacije.
2. Oglašavanje nepokretnosti.
3. Prezentaciju nepokretnosti.
4. Sastavljanje Predugovora i Ugovora o kupoprodaji, zameni i zakupu nepokretnosti sa pratećom dokumentacijom.
5. Kompletiranje dokumentacije, zakazivanje potvrđivanja i prisustvovanje potvrđivanju Predugovora, odnosno Ugovora kod nadležnog Javnog beležnika.
6. Priprema dokementacije za poreske organe i za Katastar nepokretnosti i predaja iste Nalogodavcima u dalji postupak i
7. Ostalo u skladu sa Ugovorima o posredovanju u prometu, zameni i zakupu nepokretnosti.

ZA AGENCIJU “NEKRETNINE BURSAĆ”
SVETKO BURSAĆ, pravnikUgovor o posredovanju - Kupac

Preuzmite fajl

Ugovor o posredovanju - Prodavac

Preuzmite fajl